среда, 15 февраля 2012 г.


 Aprobat :Primarul s.Izbişte                                                   Coordonat:Directorul BPR”T.Isac”
               Plamadeală Ion                                                                          Rapcea Maria

Direcţia Cultură şi Turism
Biblioteca Publică Izbişte
Program
 de activitate 2012
Izbişte 2011
Sumar
I     Obiectivele 2012 -------------------------------------pag 3
II    Dezvoltarea şi comunicarea colecţiilor-----------pag 4-5
III  Activitatea informativ bibliografică----------------pag 6-7
IV  Utilizarea bibliotecii-----------------------------------pag 8-13
V    Activitatea biblioteconomică----------------------- pag 14
VI  Automatizarea bibliotecii.Echipament.----------- pag 15
VII Gestionarea financiară.Funcţia auxiliar                 
        administrativă.---------------------------------------pag 16
                                                                                                                                 I Obiectivele anului 2012

-- 2005-2012 deceniul „Apă pentru sănătate
-- 2005-2014 deceniul pentru educaţie în scopul dezvoltării durabile
-- Propagarea colecţiilor Bibliotecii Publice izbişte
-- Dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii Publice Izbişte
-- Implimentarea STANDARTELOR NAŢIONALE şi normativelor în
    vigoare în activitatea de bibliotecă.
-- Instruire şi perfecţionarea continuă în domeniul biblioteconomic.
-- Modernizarea bibliotecii – lărgirea serviciilor oferite de bibliotecă       
    folosind mijloacele tehnicii informaţionale.(xerox,printer,fax)
-- „Fiecare familie –un utlizator a bibliotecii” devizul activităţii cu
    potenţialii utilizatori în 2012.
II Dezvoltarea şi comunicarea colecţiilor
Nr
Titlul acţiunii
Perioada
Cheltuieli
1
Întocmirea notei de comandă a publicaţiilor periodice
mai
noiembrie
2 200
2
Completarea şi dezvoltarea Fondului de referinţă a bibliotecii
permanent
2 000
3
Completarea şi dezvoltarea colecţiilor cu literatură pentru copii.
permanent
4 000
4
Organizarea colecţiilor :completarea curentă şi retrospectivă, prelucraea biblioteconomică.
permanent

4 000
5
Prezentarea bibliografică a noilor achiziţii în faţa utiltzatorilor bibliotecii.
lunar

-
6
Casarea literaturii uzate,depolitizate şi cu conţinut depăşit.
trimestrial
-
7
Îngrijirea şi păstrarea colecţiilor
- igienizarea şi restaurarea lor;
- clubul „Medicii cărţilor”:cultivarea    simţului responsabilităţii şi grijei faţă de carte
trimestrial


200
8
Analiza refuzurilor, cerinţelor. Înlăturarea neajunsurilor în deservirea utilizatorilor:deservirea rapidă şi calitativă.
permanent

-
9
Lucrul cu ediţiile periodice: evidenţa lor,analiza articolelor ce prezintă un interes sporit pentru utilizatori.
permanent

-
10
Studierea continuă a colecţiilor bibliotecii in vederea cunoaşterii lor cît mai bine: ca urmare sporirea eficacităţii deservirii utilizatorilor.
permanent

-
11
Organizarea expoziţiilor de carte.
omagial(la achiziţii, donaţii,activităţi culturale


-


12
Colaboraea cu diferite ONG-uri,  Asociaţiuni culturale, organizaţii filantropice,culturale, sponsori în sensul obţinerii unor donaţii de carte, proecte pentru bibliotecă.
permanent


-

III Activitatea informativ-bibliografică

Nr
Titlul activităţii
Perioada
Grupul
Ţintă

1
Popularizarea Fondului de referinţă
zilnic
toate categoriile de utilizatori
2
Înregistrarea şi afişarea ediţiilor periodice
zilnic
toate categoriile de utilizatori
3
Informarea bibliografică:
- propagarea în public a noilor intrări în     colecţia biblotecii şi funcţionarea permanentă a expoziţiilor de carte „Cărţi
Noi”
trimestrial
toate categoriilr de utilizatori
4
Popularizarea cunoştinţelor:
- lecţii bibliograqfice:
   1.Statutul bibliotecii şi serviciile ei
      a)familiarizarea cu regulile interne 
         a bibliotecii;
      b)familiarizarea cu regulamentul
         bibliotecii;
      c)serviciile oferite de bibliotecă
    2.Cartea şi alegerea ei din fondul
       bibliotecii:
      a)caracteristica generală a colecţiilor
         din bibliotecă;
      b)locul cărţii pe raft;
      c)familiarizarea cu CZU
      d)organizarea lădiţelor temetice de
         carte;
      e)primele cărţi din viaţa copilului:
         abecedar,albinuţa ş.a.
      f)tipurile de cărţi pentru copii.

 - ediţiile periodice şi funcţia lor în cadrul
    bibliotecii
 
  a)ediţiile periodice pentru copii;
 - zile informative:
   a)”Cărţi noi „la fiecare achiziţie,
      donaţie de carte;
   b)expoziţii de carte omagial;
 - ziua uşilor deschise în cadrul zilei
   cunoştinţelor.
septembrieoctombrieseptembrieiulie


septembrie

permanent

omagial
elevii cl
I-IX-a


elevii cl.
I-IX-a
toate categoriile de utilizatorii

Elevii              cl I-autilizatorii
de vîrstă mică;
toate categoriile de
utilizatori
IV Utilizarea bibliotecii

-- Utilizarea bibliotecii se va realiza prin intermediul sălii de lectură improvizate, ce permite utilizatorului să consulte orice tup de informaţie în incinta bibliotecii. Sala de lectură dispune de 9 locuri.
-- Biblioteca se va mai utiliza cu ajutorul relaţiilor cu publicul prin:
    -organizarea zilelor informative;
    -desfăşurarea lecţiilor bibliografice;
    -acordarea consultaţiilor bibliograficeîn baza aparatului informativ
     bibliografic;
    -informarea utilizatorilor asupra datelor importante:istorice, culturale,
     muzicale etc.
    -organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale cu diferit generic.

Indicii de bază


Total
Maturi
Copii
Beneficiari
600
250
350
Frecvenţe
7 000
2 500
4 500
Împrumut
10 000
3 500
6 500

     Se preconizează sporirea interesului faţă de utilizarea bibliotecii şi creşterea numărului de utilizatori prin contunuarea concursului anual „Biblioteca şi familia mea”, în care familia reprezintă un grup de utilizatori,
iar ideia concursului costă în premierea grupului familiar mai numeros, care mai des şi mai corect, respectînd regulule interne şi regulamentul de funcţionare a bibliotecii, a utilizat serviciile bibliotecii pe parcursul anului.
     De asemenea continuarea acţiunii :”Biblioteca vine acasă la tine”,unde beneficiarii sunt persoanele în etate,persoanele cu handicap fizic,vecini etc.
     La fel se aşteaptă sporirea numărului utilizatorilor prin lansarea devizei de lucru a bibliotecii pe anul 2012 – „Fiecare familie cîte un cititor”.

Anexa N 1  Agenda activităţilor culturale


 Nr
Titlul activităţii
Perioada
Tipul acti-
vităţii
Grup
ţintă
Respons
Colaborator.
Chelt
Ianuarie
1
Mai freamătă măiastra liră
  Mai cîntă Eminescu-n noi”
Sărbătoarea Naţională Ziua Comemorării lui Mihai Eminescu.
15.01
Matineu
literar
Eminescu
nume sfănt”
Expoziţie de carte
Cl
IV-IX
A.Rusu
G.Arseni
(cond. Muz.”Îngeraşii”


Februarie
1


„Frumosul va salva lumea”-Ziua dragostei şi a bunăvoinţei


24.02


Divertisment: jocuri,
căntece,
glume,
concursuri


Cl
VII-IX


A.Rusu
R.Rotari


200.0


Martie


1


2

<„Învăţătoriul” copiilor>- 175 de ani de la naşterea unui mare povestitor şi pedagog din Humuleşti-Ion Creangă„Păstraţi picătura ce dă viaţă”-Ziua Mondială a Apei

1.03


22.03
Expoziţie de carte;
Victorină
Literară:
Ghiceşte povestea
Folosirea metodelor de premiere a lui I.Creangă.
Oră ecologică.
Organizarea unor acţiuni ecologice de curăţare a izvoarelor din localitate

Cl
III-VI

Cl
VII-IX

A.Rusu


A.Rusu

E.Sprîncean- preş
Cosiliul.
Tineretu-lui.

50.00


Aprilie

1

Ciclu de acţiuni consacrate Săptămînii lecturii şi cărţii pentru copii:
·        Cartea – poarta spre cinoştinţe


·        Copiii din Izbişte citesc o carte;


·        Să trăieşti carte;

·        Prezentarea publicaţiei pentru copii;


·        Prezentări de carte

1.04-7.04
2.043.044.04

5.046.04Din istoria
formării cărţii;

Cea mai citită carte
de copii

Cărţi jubiliare
„Alunel”
La 30 de ani de apariţie
ABC-luş
DeCe-luş
Utiliz
<16 ani

Cl
V-VII


Cl
 IV-VII


Cl
III-VI
Cl
I-III


Grupa mare grădiniţa”Andrieş”A.Rusu
A.RusuA.Rusu

A.Rusu


Punga E.
educa-
toare
A.Rusu


2
„La izvoarele înţelepciunii”ed 22.-concurs literar raional
II dec.
apr.
Participare la concurs
Cl
VII-IX


A.Rusu
50.00

Mai
1

„ A fost război”-Comemorarea jertfelor războiului

9.05

Ciclu de activit solemne;
Expoziţie de carte;
Toate categoriile de utiliz.

Rotari R.
Şefa Casei de Cultură


500.0
2
„Nu-ţi fuma viaţa”-Ziua Internaţională împotriva fumatului.

31.05
Masă rotundă
Cl
VII-IX
A.RusuIunie

1
„Un scriitor al copiilor”- Spiridon Vangheli la 80 de ani de la naştere.

14.06

File din biografie;
expoz. de
carte.

Cl
III-VI

A.Rusu
Iulie
2

Luceafărul gloriei moldave”-Sărbătoarea Naţională Ziua Comemorării lui Ştefan cel Mare şi Sfînt

2.07

Oră istorică;
Scenetă pe baza legendei:
Ştefan cel
Mare şi baba Tudora” Expoz. de carte.


Cl
VII-VIII

A.RusuAugust


1

Organizarea fazei locale şi participarea la faza raională a concursului „ Nu noi suntem stăpînii limbii, ci limba e stăpîna noastră”
20-31
aug.
Concursul
declama-
torilor


Cl
VI-IX


A.Rusu


150.0


Septembrie

1


Cartea-casa cunoştinţelor
Biblioteca-casa cărţilor”-Ziua Cunoştinţelor,ciclu de activităţi
„Săptămîna uşilor deschise”
·        Vizite colective la bibliotecă

·        Seminar:regulile interne de funcţionare a bibliotecii


·        Şedinţa clubului „Medicii cărţilor


·        „Nu trece pe alături-citeşte o o carte”


·        „Biblioteca şcolarului”
3.09-
7-09


3.09

4.095.096.097.09
Excursii la bibliotecă.org.vizite-
lor colective la bibliot,
seminare
teoretice,


lucrări de igienizare a fondului de carte
Expoziţie
de cărţi intrate recet
Prezentarea cărţilor
necesare în procesul studiului programei şcolare.

I-III

I-IIIVI-VIICl
III-IX


Cl
V-IX
A.Rusu

Profesorii de clase primare.

A.RusuA.RusuA.RusuA.RusuOctombrie

1


„Iubiţi învăţători”
Ziua Pedagogului


5.10


Concurs: cea mai frumoasă
compun.
Prima mea învăţătoa-re”Cl
I-IX


A.Rusu


50.0


Noiembrie

1

Un vîslaş cutezător pe mările fanteziei”- 60 de ani de la naşterea poetului Arcadie Suceveanu.16.08Expoziţie de carte,
File din biografie

Cl IX

A.Rusu
Decembrie
1


Moş Nicolae cu  icoana din suflet de copil”întîlnire cu parohul bisericii Sf.Dumitru – Gangan Victor


12.12

Convorb. Despre tradiţii şi obiceiuri creştine
de sărb. de iarnă


Cl
III-VI


A.Rusu
V.Gangan
V Activitatea biblioteconomică

Nr
Titlul activităţii
Perioada
1
Întocmirea programei şi a raportului de activitate a bibliotecii
trimestrial
anual
2
Sistematizarea situaţiei statistice privind activita-
tea bibliotecii.
trimestrial
anual
3
Instruirea profesională continuă
-- participarea seminarele raionale;
-- Consultarea literaturii de specialitate
-- studierea continuă a compiuterului în vederea
    folosirii lui cît mai eficace în lucrul biblioteco-
    nomic;
permanent
4
Implimentarea STANDART-elor naţionale din domeniul biblioteconomiei şi anormativelor în vigoare:
-- aranjarea, controlul şi menţinerea fondului de
    carte în baza CZU;
-- implimentarea modificărilor din CZU în lucrul
    cu fondul de carte;
permanent
5
Lucru continuu asupra întocmirii catalogului alfabetic şi sistematic al bibliotecii;

I,II trimestru
6
Întocmirea şi managmentul bugetului bibliotecii pe întreg anul.
trimestrial
7
Analiza nivelului de îndeplinire a bugetului preconizat pe anul întreg.
anual

VI Automatizarea bibliotecii. Echipament.

Nr
Titlul
Perioada
Suma
aprobată
1
Conectarea compiuterului bibliotecii la
Internet(plata pe întreg anul)
II trimestru
4 000
2
Procuraea unei mese şi a unui scaun pentru lucru la computator.
III trimestru
2 000

VII Gestionarea financiară.
        Funcţia augziliar-administrativă.
Nr
Titlul
Perioada
Suma
aprobată
1
Programarea bugetului :
                                     Venituri total
Inclusiv:
--achiziţia de carte;
-- abonarea ediţiilor periodice;
-- conectarea bibliotecii la Internet;
anual


trimestrial
de 2 ori pe an
II trimestru


130 400

8 000
2 200
4 000

2
Îmbunătpţirea bazei tehnico-materiale:
-- reparaţia inventarului moale
    (scaunelor);
-- reparaţia inventarului tare(meselor,
    rafturilor pentru cărţi);
-- procurarea unei mese si a unui scaun
    pentru lucrul la compiuter;
II-III trimestru


6 000
100

100

2 000
3
Reparaţii curente şi capitale:
-- schimbarea uşii de la intrare şi a două
    ferestre de la faţada principală;
-- schimbarea sistemului de încălzire  
    vechi(sau renovarea sobei cu lemne)
II trimestru
72 000
30 000

30 000
4
Energie electrică,încălzire.
pe tot parcursul anului
7 000
5
Rechizite de birou
I trimestru
2 000
6
Deplasări
pe tot parcursul anului
1 000
7
Activităţi culturale
pe tot parcursul
anului

1 000
   

       Şeful bibliotecii                                            Rusu Alexandru